İhale Duyuruları

Bina Yıkım İşi Yaptırılacaktır
İhale Tarihi 09.02.2005 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 09.02.2005 14:00
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Telsiz Mahallesi 71. Sokak Numara: 5 Zeytinburnu
İlgili Telefon 212 6645555
İlgili Faks 212 5107887
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Belediye Encümen Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Kaçak Olarak Yapılan Yapıların Yıkım Kararlarının Uygulanması , 4 Kalem
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması , b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması , c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) Anahtar Teknik personel olarak 1 Proje Müdür... İnşaat Mühendisi... 10 yıl deneyimli b) 1 Şantiye şefi... İnşaat Mühendisi... 5 yıl deneyimli 2 Saha Mühendisi... İnşaat Mühendisi... 2 yıl deneyimli 2 Tekniker... İnşaat Teknikeri... 2 yıl deneyimli 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 1 adet lastik tekerlekli kazıcı - yükleyici kendimalı veya kiralık 2 adet 16 m3 lük Kamyon - kendi malı veya kiralık 1 adet kırıcı tabancası - kendi malı veya kiralık 1 adet Hava kompresörü - kendi malı veya kiralık 1adet Oksijen tüpü - kendi malı veya kiralık 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü bina yıkım işleri Benzer İş olarak kabul edilecektir. 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6. İhale dokümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7. Teklifler ihale saatine kadar Belediye Encümen Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 150 YTL. / Milyon TL.