İhale Duyuruları

Beştelsiz Mahallesi otopark alanının 30 yıl süreli işletilmesi işi
İhale Tarihi 12.09.2013 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 21.08.2013 16:48
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)
Niteliği ve Miktarı Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel,10 parsel,12 parsel,13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ekli avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu projelere uygun olarak da Belediye Hizmet Binasının önündeki alanın altındaki yere (Belediye Hizmet binası altındaki otopark hariç) 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında 3.Bodrum katın tamamı ile 1.bodrum katın 150m²’lik kısmı Belediyemizde kalmak üzere, geriye kalan otopark alanının 30 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Beştelsiz Mahallesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 7.067.700,00 +KDV 2) Geçici Teminat %3 : ¨ 212.031,00 3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil) ¨1.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨2.000,00 + KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ( 15.yıl dâhil) ¨2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. yılın sonuna kadar ( 30.yıl dahil) ¨4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 6) Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 7)Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi; a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 8) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 9)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 10)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ibraz etmesi gereklidir. 11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨212.031,00’den az olamaz. 12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 13)Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 14)Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir. 15)İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Teknik Başk.Yard.
Şartname Bedeli 300 TL