İhale Duyuruları

Beştelsiz Mahallesi Bağiçi sokak ile 121 sokağın kesiştiği köşe başında bulunan 2774 ada 1 parsel sayılı 63m² miktarlı Belediye adına kayıtlı taşınmazın Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması.
İhale Tarihi 26.11.2015 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 12.11.2015 12:53
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mah.Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet Binası
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094-3052
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Beştelsiz Mah.Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet Binası
İhale Usülü Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Beştelsiz Mahallesi Bağiçi sokak ile 121 sokağın kesiştiği köşe başında bulunan 2774 ada 1 parsel sayılı 63m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışının yapılmasıdır.
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: İhale Konusu : Beştelsiz Mahallesi Bağiçi sokak ile 121 sokağın kesiştiği köşe başında bulunan 2774 ada 1 parsel sayılı 63m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı kanunun 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışının yapılmasıdır. İhale Tarih ve Saati : 26.11.2015 11:00 İhalenin Yapılacağı Yer : Beştelsiz Mah.Belediye Caddesi No:5 Belediye Hizmet Binası İlgili Müdürlük/Tel/Fax: İmar ve Şeh. Müd.- (0212)413 11 11/3094-3052 Fax: (0212) 413 12 86 İhale Türü/Usulü :Açık Teklif Usulü (2886/35/c) Taşınmazın İmar Durumu : 06.12.2007 tasdik tarihli uygulama imar planında konut alanı. Son teklif verme tarih saati ve yeri: 26.11.2015 Saat:11.00 - Yazı İşleri Müdürlüğü AÇIKLAMA 1) Taşınmazın Muhammen Bedeli : 378.000,00TL 2) Geçici Teminat %3 : 11.340,00TL 3) Şartname bedeli ve görülüp temin edileceği yer : 300,00TL - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER: İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı ve fotokopisi gereklidir. 2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 11.340,00TL’den az olmamalıdır. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. 12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Başkan a. Tek. Bşk Yardımcısı
Şartname Bedeli 300,00TL