İhale Duyuruları

Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel,10 parsel,12 parsel ve 13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında yapılmış bulunan yer altı otoparkların 30 yıl süreli işletilmesi işi
İhale Tarihi 07.03.2013 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 25.02.2013 11:00
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 140/E Zeytinburnu
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 7.067.700,00 +KDV 2) Geçici Teminat %3 : ¨ 212.031,00 3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil) ¨1.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨2.000,00 + KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ( 15.yıl dâhil) ¨2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. yılın sonuna kadar ( 30.yıl dahil) ¨4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 6) Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 7)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti, c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti 8)İmza Sirkülerini Vermesi a)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 9)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 10)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ibraz etmesi gereklidir. 11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨212.031,00’den az olamaz. 12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 13)Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 14)Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir. 15)İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. Hatice KÜÇÜKAKYÜZ İmar ve Şehircilik Müdürü
Şartname Bedeli 300 TL