İhale Duyuruları

Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi,1761 ada,1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan büfe ve çay bahçesinin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi
İhale Tarihi 21.07.2016 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 24.06.2016 13:29
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Z.Burnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3085
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail fgezer@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı 1)Yıllık Muhammen bedeli:75.000,00 +KDV 2)Aylık muhammen bedeli :6.250,00+KDV 3)Geçici Teminat %3 :2.250,00TL 4)Şartname bedeli :500,00TL
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi, 1761 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan büfe ve çay bahçesinin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir.
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: İhale Konusu : Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi, 1761 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan büfe ve çay bahçesinin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir. İhale Tarih ve Saati :21.07.2016 ve 10:30 İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlgili Telefon, faxs ve e-posta : (0212) 413 11 11/3085 Faxs: (0212) 413 12 86-fgezer@zeytinburnu.bel.tr İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35/c) Son teklif verme tarih, saati ve yeri :21.07.2016 Saat:10:30 - Yazı İşleri Müdürlüğü AÇIKLAMA 1)Yıllık Muhammen bedeli :75.000,00 +KDV 2)Aylık muhammen bedeli : :6.250,00+KDV 3)Geçici Teminat %3 :2.250,00TL 4)Şartname bedeli :500,00TL 6)İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 7)İhale yıllık muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi; a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti, b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önce alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. Teknik. Başk. Yard M. Zafer ALSAÇ
Şartname Bedeli 500,00TL