İhale Duyuruları

Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi 101 Sokak ile 125. sokak köşe başında bulunan (1879 ada 485 parsel) büfenin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi
İhale Tarihi 27.10.2016 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10.10.2016 11:17
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Z.Burnu Belediyesi Belediye Caddesi No:5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Telefon : (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail nsavas@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi 101 Sokak ile 125. sokak köşe başında bulunan (1879 ada 485 parsel) büfenin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: İhale Konusu : Belediyemiz adına kayıtlı Beştelsiz Mahallesi 101 Sokak ile 125. sokak köşe başında bulunan (1879 ada 485 parsel) büfenin üç (3) yıl süre ile 2886 sayılı Yasanın 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesidir. İhale Tarih ve Saati : 27.10.2016 / 10:30 İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Belediye Caddesi No:5 Encümen Toplantı Salonu İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlgili Telefon, faxs ve e-posta : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86- nsavas@zeytinburnu.bel.tr İhale Türü/Usulü : Açık Teklif Usulü (2886/35) Son teklif verme tarih, saati ve yeri : 27.10.2016 Saat:10:30- Yazı İşleri Müdürlüğü AÇIKLAMA 1) Yıllık Muhammen bedeli : 60.000,00TL +KDV 2)Aylık muhammen bedeli : :5.000,00TL+KDV 3) Geçici Teminat %3 : 1.800.00TL 4) Şartname bedeli : 500,00TL 5) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 6) İhale yıllık muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 3) İmza Sirkülerini Vermesi a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. 5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir. 6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar. 9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 11) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. 12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M. Zafer ALSAÇ Başkan a Teknik. Başk. Yard
Şartname Bedeli 500,00TL