İhale Duyuruları

Belediyemiz Nikah salonu Foto-Video çekim işi
İhale Tarihi 12.06.2014 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 26.05.2014 13:16
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 140/E Zeytinburnu
İlgili Telefon (0212) 413 11 11/3094
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail mcamur@zeytinburnu.bel.tr - -ikandemir@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı Belediyemiz Nikah salonu Foto-Video çekim işi - 3(Üçyıl)
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama AÇIKLAMA 1) Muhammen Bedeli : Aylık 30.000.00TL+KDV - Yıllık 360.000,00TL+KDV 2) Geçici Teminat %3 : 10.800,00TL. 3) İhale iştirak teminatı %7 : 25.200,00TL. 4) Şartname bedeli : 300.00TL. 5) İhale edilen işin süresi : 3(Üçyıl) 6) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. İhaleye Girebilme Şartları a) Kanuni İkametgâhı olması b) İstekli bir şirket olduğu takdirde: 1- İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu arttırmanın ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi haiz olması. 2- Şirket adına ihaleye katılacaklardan, Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri istenir. c) Yabancı teb’anın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması. d) Yabancı şirketlerin b, c fıkralarında yazılı şartların her ikisini de haiz bulunması (Türkiye'de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.) e) İhaleye girecek olanların bu Şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırması gerekmektedir. Teminat bedelleri nakit veya Banka Teminat Mektubu ile ödenecektir. İhaleye girecekler ihale gün ve saatine kadar teminatları (% 3 geçici teminatı ve %7 ihale iştirak teminatı) yatırarak veya banka teminat mektubu alarak, ihale dosyasını Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. f) Belediye’ye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanlar, idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla aynı konuda yeni ihalelere alınamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların ihale gününden önce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yukarıda belirlenen nedenlerle olumsuz bir durumu olmadığını gösterir yazılı bir belge alması ve bunu ihale önerisi zarfına eklenmesi gereklidir. g) İhaleye girecek olanlar Foto-Video çekim işi yaptığına dair bir belgeye haiz olması gerekmektedir. Daha önceden bu işi yapmış olsa bile, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin ihaleye katılması mümkün değildir. h) Ortak katılım halinde, ortak katılım girişim beyannamesi ve 2886 sayılı yasanın 5.maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, Belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. I) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir. j) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. M.Zafer ALSAÇ Başkan a. Tek.Başk.Yardımcısı
Şartname Bedeli 300 TL