İhale Duyuruları

Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi
İhale Tarihi 06.03.2006 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 06.03.2006 14:00
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mahallesi Abay caddesi No:165 Zeytinburnu
İlgili Telefon 212 664 5555
İlgili Faks 212 510 7887
İlgili Mail fenisleri@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Toplantı Salonu ( Kazlıçeşme mah. Abay cad. No:165 Zeytinburnu / İstanbul)
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Asfalt kaplama ve yama yapılması
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu
İşin Süresi / Teslim Tarihi Yer tesliminden itibaren 270 takvim günüdür.
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel taahhütnamesi istenilmektedir. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı 1 Şantiye Şefi İnşaat Müh / Mimar 1 Tekniker İnşaat teknikeri 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir. Sıra No Makine Ekipman Cinsi ve Özellikleri Gerekli Asgari Adet 1 Finişher ( 200 Ton / saat kapasiteli ve Elektronik duyargalı 1 2 Asfalt Robotu 2 3 Lastik Tekerlekli Kazıcı - Yükleyici 1 4 Asfalt Silindiri ( 8 - 10 ton statik ağırlıklı ) 1 5 Kamyon ( 15 ton taşıma kapasiteli ) 4 6 Asfalt kesme makinesi 2 7 Kompaktör 4 Tesis , makine , teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esastır. isteklinin kendi malı olan Tesis , makine , teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis , makine , teçhizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait tesis , makine , teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A / X grubu işler benzer iş olarak kabul edilecetir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dir 5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6. İhale dokümanı Fenişleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7. Teklifler ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonu ( Kazlıçeşme mah. Abay cad. No:165 Zeytinburnu / İstanbul) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 500 YTL.