İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI
İhale Tarihi 24/10/2019 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 15/10/2019 09:00
İlgili Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlgili Adres
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları
İşin Süresi / Teslim Tarihi 36 Ay
Açıklama

 

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

 
 
 

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi,
b. 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,
ç. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
f. Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
ğ. İlgi yönetmelikte ayrıntıları belirtilen özellikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, en az 2. Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi özelliklerini sağlayan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve tevsik edici belgeler (kapasite raporu vb.),
h. İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
3. İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
4. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
5. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları, 23/10/2019 tarihi saat 16.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
6. İsteklilerin 24/10/2019 Perşembe günü ihale saatinde Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, -1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.

Şartname Bedeli