İhale Duyuruları

6 Kalem Izgara, Baca Yükseltilmesi ve Temizlenmesi
İhale Tarihi 30.06.2005 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 30.06.2005 14:00
İlgili Birim Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mh. Abay Cd. No.165 Z.burnu - İSTANBUL
İlgili Telefon (0212) 6645555
İlgili Faks (0212) 5107887
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 6 Kalem Izgara, Baca Yükseltilmesi ve Temizlenmesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu İlçesi S.nizam, M.Efendi, Sümer, N.Paşa Mahalleleri
İşin Süresi / Teslim Tarihi Yer tesliminen itibaren 30 takvim günü
Açıklama 4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmkza Sirküleri. 4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tdüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4 - 4734 sayılı Kanunun 10 'ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4.1.5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8 - İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 4.1.9 - Gerçek veya tüzel kişi olması dururumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 4.1.10 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.2.1 - Bangalardan temin edilecek belgeler Teklif edilen bedelin % 10 'ndan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1 - İş deneyim belgeleri İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler 1 adet şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya Mimar) 1 adet Tekniker (İnşaat veya Harita Teknikeri) 4.3.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 1 adet Kamyonet, 1 adet Asfalt Kesme Makinesi, 1 adet Kompaktör, 1 adet Kompresör 4,4 - Bu ihalede benzer iş olarak, Izgara Baca yükseltilmesi ve Temizlenmesi İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Ayrıca İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin diplomaları bu ihalede iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. 5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 6- İhale dökümanı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 7- Teklifler ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli 250 YTL