İhale Duyuruları

5. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Günleri
İhale Tarihi 05.05.2004 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 05.05.2004 14:00
İlgili Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:65
İlgili Telefon (212) 664 55 55
İlgili Faks (212) 510 64 84
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 5. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Günleri organizasyonu
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi
İşin Süresi / Teslim Tarihi 10 Takvim Günüdür
Açıklama 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname. Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70|i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50|si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %45 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler, b) İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Fuar ve organizasyon işleri 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Özel ilave kriterler: Firmaların iş deneyim belgesine bakılır. 6. İhale tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İdari Mali ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 300.000.000 TL karşılığı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İdari Mali ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler 05.05.2004 tarihi, saat 10:00 'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezle
Şartname Bedeli 300.000.000 TL