İhale Duyuruları

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi göre ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılan 837 adet yapı ve/veya yapı kısımları ile 39. Maddesine göre 26 adet yapının hurda karşılığı yıkımı ve molozların kaldırılması İşi yaptırılması
İhale Tarihi 19/08/2021 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 11/08/2021 14:44
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İstanbul
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili 3089
İlgili Faks
İlgili Mail adviye.guner@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

İhalenin Konusu: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi göre ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılan 837 adet yapı ve/veya yapı kısımları ile 39. Maddesine göre 26 adet yapının hurda karşılığı yıkımı ve molozların kaldırılması İşi yaptırılmasıdır.

İhale Tarih ve Saati : 19 Ağustos 2021 Saat : 10:30

İhalenin Yeri: Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İstanbul

İlgili Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

Evrakların Son Verilme Tarihi, Saati ve Yeri: 18/08/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Muhammen Bedel : 10.035.000 TL
• Geçici Teminat %3 : 301.050,00 TL
• İhale Şartnamesinin Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: İhale Şartnamesi 500 TL bedelle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Satın Alınabilir veya ücretsiz Görülebilir.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek Kişiler İçin;
a) Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
b) İkametgah Belgesi (İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
c) Noter tasdikli imza beyannamesi (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
2) Tüzel kişiler için;
a) Ticaret, Sanayi, ilgili Meslek Odasından veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu makamdan, 2021 yılı içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti
b) Ticaret Sicil Gazetesi
c) Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
4) İstekliler bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden en çok bir ay önce alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en çok bir ay önce alınmış belgenin aslı ve suretini getirmek zorundadır.
5) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
6) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
7) Araç Taahhütnamesi (Ekskavatör, loder, v.b. gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.)
8) Yüklenici; yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu için İdareye yıkım teknik sorumluluk taahhüdü verecektir.
9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil v.s. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
10) İhaleye katılacak olanlar ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 18.08.2021 tarih saat 16:00’ a kadar Zeytinburnu Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğüne bırakmaları gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
11) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

Şartname Bedeli 500 TL