İhale Duyuruları

Belediyemize ait Merkezefendi Mahallesi 2932 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bir katlı binanın Ebru Sanatları Galerisi ve Eğitimi konusunda kullanılmak üzere 3 yıl süreyle 2886 sayılı yasanın 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre kiraya verilmesi
İhale Tarihi 18/10/2018 10:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 28/09/2018 16:00
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği- Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085
İlgili Faks (0212) 413 12 86
İlgili Mail begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık Teklif Usulü (2886/35/c)
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Merkezefendi Mahallesi 2932 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bir katlı bina
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 Yıl
Açıklama

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İhalenin Konusu  : Belediyemize ait Merkezefendi Mahallesi 2932 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bir katlı binanın Ebru Sanatları Galerisi ve Eğitimi konusunda kullanılmak üzere 3 yıl süreyle 2886 sayılı yasanın 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüne göre kiraya verilmesidir.

İhale Tarih ve Saati             :18.10.2018 – 10:00

İhalenin Yeri                         :Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu               

 Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim          :İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlâk Şefliği Tel: 0(212) 413 11 11 Dahili: 3085   Faks: (0212) 413 12 86 Eposta: begum.zulam@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü :Açık Teklif Usulü (2886/35/c)

Son teklif verme tarih, saati ve yeri: 18.10.2018 - 10:00 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü

 

AÇIKLAMA

 1)3 Yıllık muhammen bedeli                 : 7.200,00TL + KDV

 2)Aylık muhammen bedeli                   :   200,00TL+KDV

 3)Geçici teminat %3                                 : 216,00TL                    

 4)Şartname bedeli                                 :   500,00TL

 5)İhale şartnamesinin görülüp,  satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 6)İhale 3 yıllık muhammen bedel (7.200,00TL)  üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

  1. a) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı

2) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi;

a)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ve onaylı sureti,

  1. b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki esaslara göre temin edecekleri belgelerin ihale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

  1. a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri
  2. b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler (gerçek, tüzel, ve ortak girişim) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, (gerçek, tüzel, ve ortak girişim)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.

6) İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) Gelirler ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı veya onaylı suretini getirmek zorundadır.

7)İstekliler, (gerçek, tüzel ve ortak girişim) en az on yıldır ebru sanatları konusunda eğitim veriyor olmalı ve ebru sanatları konusunda en az beş sergi açmış olmak zorundadır. Buna ilişkin belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

8) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

9) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

10) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir. 

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

12) İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

13) Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

 

 

 

Şartname Bedeli 500,00TL