Haberler

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sınav Sonuç İlanı
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sınav Sonuç İlanı

01/01/2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a İlişin Tebliğ’in 38 inci maddesi doğrultusunda Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Sınav Kurulu tarafından 39 uncu madde gereği sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilmiştir.

Sınavlarda “başarılı” ve “başarısız” olanlara ait listeler aşağıda yayınlanmış olup, sınavlara katılmayanların isimleri de başarısız olanlara ait listede yer almaktadır.

Tebliğin 41. maddesi gereğince; Sınavlarda başarılı olanların, imzalı sulh sözleşmelerini ve varsa feragat dilekçesi ile feragata ilişkin belgelerini süresi içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

Şirket bünyesinde işçi statüsüne geçiş için, sınavlarda başarılı olmanın yanısıra Tebliğin 30 uncu maddesinde öngörülen şartları taşımaya devam edilmesi gerekmektedir.

Sınavlarda başarılı olamayanlar itiraz dilekçelerini, ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde (26 Mart 2018 pazartesi günü mesai bitimine kadar) İstanbul Valiliği’ne iletilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Sınav sonuç ilanı tebligat yerine geçmekte olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ek: 1 Sınavlarda Başarılı Olanlara Ait Liste

Ek: 2 Sınavlarda Başarısız Olanlara Ait Liste.