“Göçmenlere Yönelik Sosyal Hizmetlerde Yerel Yönetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye göçün farklı biçimleriyle sürekli yüz yüze olan bir ülkedir. Kırsaldan kentlere ve doğudan batıya doğru sürekli bir iç göçün yanı sıra iş için Avrupa’ya göç veren, Avrupa’ya geçiş ülkesi olarak kullanılan aynı zamanda dışardan göç alan bir ülke konumundadır. Uluslar arası düzlemde ise giderek “göç veren” bir ülke olmaktan çıkıp “göç alan” bir ülkeye dönüşmektedir. AB üyelik adaylığı, demokratik reformlar ve büyüyen ekonomisi Türkiye’yi göçmenler için daha cazip hale getirmektedir.

Şehirlerdeki nüfusun, özellikle de İstanbul nüfusunun hızlı artışı ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel kentleşme problemlerine yol açmaktadır. Göçmenler konut edinme, sağlık, eğitim, sosyal yaşam gibi pek çok alanda sorun yaşamaktadır. Bunun yanında eşitsiz gelir dağılımı, sosyal sınıf derinleşmesi, kültürel farklılık ve uyum güçlüğü gibi sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar.

Göçmenlerin yaşadığı önemli sorunlardan biri şehir hayatına uyumdur. Köy kültürü kent kültüründen oldukça farklıdır. Göçmenler kendi memleketlerinden gelen hemşerilerinin yaşadığı yerlere yakın bölgelere yerleşmeyi tercih etmekte ve bu da kent hayatından kopuk, aynı kültür ve geleneklere sahip kapalı bir topluluğun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durum ötekilik ve yabancılaşma hislerini pekiştirmektedir. Eğitim düzeylerinin düşüklüğü bu süreci daha da yoğunlaştırmaktadır. Sonuç olarak şehir hayatı ve gereklilikleri göçmenleri bir çeşit “kültür şoku”na sokmaktadır. Özellikle kadınlar ve ergenlik yaşındaki gençler bu sorunlardan daha fazla etkilenmekte, daha çok sıkıntı çekmektedirler.

Zeytinburnu Türkiye’nin en çok göç alan ilçelerinden biridir. Zeytinburnu göçmenlerin yerleşmesiyle kurulmuş ve yine göçle büyümüş bir ilçedir. Zeytinburnu nüfusunun %60’ı göçle gelmiş kişilerden oluşmaktadır. Göçmenlerin geldikleri yerler ise Orta Asya ve Balkanlardan Kuzey Irak, Kırım ve Afrika’ya kadar çok çeşitlidir. Türkiye için belirtilen problemler Zeytinburnu için de geçerlidir. Hızlı ve çarpık kentleşmenin, eşitsiz gelir dağılımı sorunlarının yanı sıra Zeytinburnu’ndaki göçmenler kendilerini kentin bir parçası ve kentli olarak görememekte, bu da yaşadıkları çevreye karşı duyarsız olmalarına sebep olmaktadır. Zeytinburnu’ndaki problemlerden biri de Kuzey Afrika’dan yapılan yasadışı göçtür.
Zeytinburnu Belediyesi bu göçmenlere gıda ve temizlik hizmetleri sunmaktadır. Ancak bu hizmetler göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. Çünkü belediyenin bu anlamda hizmet sunacak nitelikli personeli yoktur.

Proje ortakları olan Bağcılar ve Eminönü Belediyelerinin sosyo-ekonomik yapıları da Zeytinburnu’na benzemektedir. Bağcılar göçle kurulmuş bir ilçedir. Eminönü ise göçmenlerin İstanbul’daki ilk durağıdır.

8. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre göçmenlerin şehir hayatına ve kültürel farklılıklara uyum sağlamayı kolaylaştırmak için özel eğitim planları hazırlanmalıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri ile Türkiye İlerleme Raporları da bu konunun önemine değinmektedir. Ulusal Programda göçün önemli sorunlara yol açtığı ve bu konuda kapsayıcı önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 2005 İlerleme Raporuna göre kırsaldan kente yoğun göçün ve hızlı ve çarpık kentleşmenin sebep olduğu problemlerle başa çıkabilmek için yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 2006 İlerleme Raporu ise iç göçe maruz bırakılan kişilerin durumlarının ele alınması gerektiğini, göçle ilgili çok gelişme sağlandığını, müktesebatla uyum sağlanabilmesi ve idari kapasitenin artırılması için hala ciddi bir çabanın gösterilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu problemin temel nedeni Türk belediyelerinin bu konudaki bilgi ve deneyim eksikliğidir.

Göçmenlerin entegrasyonu, sosyal içerme ve çok kültürlülük konularında yerel yönetimlerin rolü pek çok AB dokümanında tekrarlanmaktadır. Entegrasyon için Ortak Gündem (COM(2005)389nihai)de belirtildiği üzere: “gerçekte entegrasyon yerel seviyede günlük hayatın bir parçası olarak gerçekleşmekte ve herkes burada rol oynamaktadır…Bu özellikle göçmenlerin yoğunlukla yerleştiği kent ve şehirlerde önemlidir…Bu konularla ilgilenirken bölgesel, yerel yönetimler ile belediyelerin yakın işbirliği içinde olmaları gerekmekte ve özellikle belediyelere merkezi bir rol düşmektedir.”

Bu projedeki bütün ortak belediyeler göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vermek durumundadır. Türkiye’deki belediye çalışanlarının göçün yönetimi, göçmenlerin entegrasyonu, göçmenlerin temel hakları, farklılık yönetimi ve çok kültürlülük konularında temel bilgileri ve eğitimleri yoktur. Proje sırasında uygulanan eğitimler ve yapılan toplantılar belediye çalışanlarının bu alandaki kapasitelerini arttırmayı hedeflemiştir.

HEDEFLER

Bu proje iki ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmıştır: birincisi, Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, ikincisi ise Türkiye’nin entegrasyon ve göçmenlerle ilgili müktesebatı uygulama kapasitesinin artırılmasıdır. Birinci ihtiyacın gerekçesi Türk toplumu ve Avrupa halkları arasındaki yetersiz etkileşim ve eksik bilgilenmedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye halklarının birbirlerini daha iyi tanıması ve anlamasını sağlamak programın ve projenin genel hedefleri arasında yer almıştır. Proje, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi hibe programının genel hedefine uygun şekilde Zeytinburnu, Bağcılar, Eminönü, Piraziz, Bozat Belediyeleri ile Friedrichshain Kreuzberg, Beringen ve Viyana Belediyeleri arasında uzun süreli bir işbirliği kurarak kültürel etkileşim ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

İkinci ihtiyacın gerekçesi ise Türkiye’nin yoğun şekilde göç alan ve veren bir ülke olmasına rağmen Türkiye ve Türk belediyelerinin göçmenlere yönelik sistemli bir sosyal hizmetler ve entegrasyon politikası olmamasıdır. AB müktesebatının göçmenler ve entegrasyonla ilgili kriterleri ve Avrupa’daki iyi örnekler Türkiye’de bilinmemekte ve uygulanmamaktadır. Proje göç politikası ve göçmenlere yönelik çalışmalar üzerine odaklanarak bu eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalar yürütmüştür.

Genel hedefler:
• Türk ve Avrupa belediyeleri arasında yeni işbirlikleri başlatmak
• Türk ve Avrupa belediyeleri arasında bir kültür köprüsü kurmak ve genişlemenin getirdiği fırsat ve tehditler hakkında farkındalığın arttırılması
• Türkiye ve AB arasında AB göç politikasının öğrenilmesi ve uygulanması yoluyla karşılıklı deneyim paylaşımının sağlanması
• AB göç ve entegrasyon standartlarının karşılanması için Türk belediyelerinin kapasitelerinin arttırılması
• AB ülkelerinden Türkiye’ye göçmenlerin entegrasyonu alanında belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için deneyim ve know-how aktarımı

Özel hedefler:
• Türkiye, Belçika, Avusturya ve Almanya belediyeleri arasında uzun vadeli bir işbirliğinin kurulup güçlendirilmesi için, göçmenlere yönelik hizmetler alanında yöntem, teknik, bilgi ve know-how bağlamında en iyi uygulamaların paylaşımı
• Zeytinburnu, Bağcılar, Eminönü Belediyeleri ile Marmara Boğazları ve Belediyeleri Birliğinin ve Bozat ve Piraziz Belediyelerinin göçmenler konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi, AB belediyelerinde yürütülen hizmetlerde iyi örneklerin aktarılması yoluyla göçmenlerin entegrasyonu konusunda bir model oluşturulması

PROJE FAALİYETLERİ

16 aylık süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetler 7 ana başlık altında toplanmıştır:

1. Projenin tanıtımı
2. Yerel yönetimlerin göçmenlerin entegrasyonu alanındaki kapasitelerinin artırılması için eğitim kursu
3. Belçika ve Almanya’ya çalışma ziyaretleri
4. Entegrasyon birimin kurulması
5. Tematik toplantılar
6. Yerel Yönetim ve STKlar için entegrasyon elkitabının yayınlanması
7. Proje kitapçığının yayınlanması

Faaliyet 1: Projenin Tanıtımı

Amaç: Projenin görünürlüğünün ve projeye katılımın artırılması; STK ve belediyelerin konu ve proje hakkında farkındalıklarının artırılması

1. Başlangıç toplantısı: Projenin tanıtımını yapmak ve mümkün olduğunca çok kişi ve kurumun proje faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamak amacıyla 26 Ağustos 2008’de proje başlangıç toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beringen Belediye Başkan yardımcısı Selahattin Koçak, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hibe Yöneticisi Gazali Çiçek, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölgesel Kalkınma ve Sınır İşbirliği Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu ve proje ortağı kurumların yetkililerinin yanı sıra yerel kamu kurumları ve STK temsilcileri ile göç konusunda çalışan uluslar arası kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

2. Proje broşür ve afişleri: 2000 adet broşür ve afiş bastırılarak yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kişilere dağıtılmıştır.

3. Web sayfası: Projenin başlangıcından itibaren yapılan çalışmaları, hedefleri ve çıktıları içeren web sayfası hazırlanmıştır.

4. Kapanış konferansı: Projenin çıktı ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve edinilen tecrübelerden daha çok kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla 20 Ekim 2009’da bir kapanış konferansı düzenlenmiştir. Kapanış konferansına proje ortaklarının yanı sıra yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, üniversite hocaları, uluslar arası örgüt temsilcileri ve diğer proje paydaşları katılmıştır. Proje faaliyetlerinden biri olan eğitim programına sürekli katılım gösteren yerel yönetim ve STK temsilcilerine program sonunda sertifikaları verilmiştir.

Faaliyet 2: Göçmenlerin Entegrasyonuyla ilgili Çalışmalarda Yerel Yönetim Kapasitesinin Artırılması için Eğitim Kursu

Amaç: Göçle gelenlere yönelik hizmet veren belediye çalışanları ile STK temsilcilerinin entegrasyon ve sosyal hizmet alanlarındaki bilgi eksikliklerinin giderilerek kapasitelerinin arttırılması

Hedef Grup: Ortak belediyelerin sosyal hizmetler birimlerinde çalışan 20 personel ile konuyla ilgili çalışmalarda bulunan 10 STK üyesi olmak üzere toplam 30 kişi eğitim programına dahil edilmiştir.

Süre: Eğitimin ilk kısmı 100 saat, ikinci kısmı ise 50 saat olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler iki bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. İlk kısımda genel olarak göç olgusu, insan hakları, sosyal hizmetler, AB müktesebatında göç ve göçmenlere yönelik direktifler gibi temel konularda bilgi verilmiştir. İkinci kısımda çoğunlukla Avrupa Birliği’nden iyi uygulama örnekleri ve entegrasyon merkezi modelleri üzerinde çalışılmıştır.

2.1 Göçmenlerin entegrasyonu için sosyal hizmetler üzerine temel bilgi
Amaç: Göç konusu ve ilgili sorunlar üzerine yeterlilik sağlanması;
Sosyal hizmetler çalışanlarının iletişim kapasitelerinin geliştirilmesi;
Göçle ilgili sorunlarla baş etme yeteneğinin geliştirilmesi.

2.2 İyi Uygulamaların Paylaşımı
Amaç: Kültürlerarası iletişim alanında bir girişim başlatmak;
Farklı Avrupa kentlerinde göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili yerel politikalarla ilgili bilgi vermek;Göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için kapasite geliştirmek.

Faaliyet 3: Çalışma Gezisi

Amaç: Göçmenlerle ilgili bütün alanlarda gözlem ve incelemelerde bulunmak
Cinsiyet eşitliğini teşvik eden deneyimler, faaliyetler ve projelerle ilgili doküman ve bilgilerin toplanması ve dağıtılması Katılımcılara diğer ülkelerdeki yönetim sistemleri ve göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili idari sistemleri gezme ve inceleme imkanı sunmak
AB ve Türk belediyeleri ve STKları arasında güçlü bir işbirliği kurmak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek

Hedef Grup: Yerel yönetim ve STK yöneticileri

Süre: 1 hafta

Tanım: Friedrichshain Kreuzberg ve Beringen Belediyelerine çalışma ziyareti düzenlenerek bu belediyelere bağlı entegrasyon birimleri ve yerel STK’larda incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu geziler sırasında entegrasyon departmanlarında ne tür faaliyetler yürütüldüğüne dair detaylı bilgi alınmış ve gözlemlerde bulunulmuştur.

1. Ziyaretler
Almanya’daki Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi ile Belçika’daki Beringen Belediyesi ziyaret edilmiştir. Bu gezi her bir belediyede iki gün olmak üzere dört gün olarak düzenlenmiştir. Gezilen departmanlarda yürütülen projeler, çalışmalar, bu bölümlerin misyonları ve çalışma yöntemleri incelenmiş ve gözlemlenmiştir. Belçika ve Almanya’nın yerel STKları da toplantılara davet edilerek göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili tecrübelerini paylaşmaları sağlanmıştır.

2. Atölye çalışmaları:
Atölye çalışması gezinin beşinci gününde Belçika’da IRFAM’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye’de kurulacak Entegrasyon Merkezine örnek oluşturabilecek Belçika’daki yapı ve kurumlar hakkında detaylı bilgi alınmış; Türk, Alman ve Belçika belediyeleri arasında daha uzun süreli bir işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler yapılmıştır.

Faaliyet 4: Entegrasyon Biriminin Kurulması
Amaç: Zeytinburnu’nda yaşayan göçmenlerin sosyal hayata katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için bir program ve bu programı uygulayacak bir birimin kurulması

Proje boyunca yürütülmüş olan eğitim programı ve çalışma ziyaretleri hedef grubun kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu sürecin tamamlanması, geliştirilmiş olan kapasitenin yerinde kullanımı ve göçmenlerin entegrasyonu alanında deneyimlerin geliştirilebilmesi için yeni bir yapı ortaya çıkarılmıştır.

Tanım: Birimin kuruluşu üç aşamada gerçekleştirilecektir.

4.1. Yöneticilerin Eğitilmesi
Amaç: Entegrasyon biriminin kurulması ve yönetimi için katılımcı belediyelerin yöneticilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi Süre:12 saat Konular: Stratejik planlama Yöneticilik Proje yönetimi

4.2. İhtiyaç Analizi
Projede yer alan belediye personeli, göçmenlerle ilgileri nedeniyle hemşeri ve yardımlaşma dernekleri ile görüşerek bölgelerindeki göçmen profili, göçmenlerin ihtiyaç ve sorunları ile göçmenlere yönelik ne tür faaliyetlerin yürütüldüğüne dair bir veri bankası oluşturmuşlardır. Görüşme sırasında önceden hazırlanmış anketler kullanılmış, daha sonra bu anketler analiz edilerek entegrasyon biriminde yürütülecek programın hazırlanmasında yardımcı unsur olarak kullanılmıştır. İhtiyaç analizi raporunun hazırlanmasından sonra raporun tartışılması için ilgili grupların katıldığı toplantılarda tartışılmıştır.

4.3. Entegrasyon Birimi için Yıllık Faaliyet Planının Geliştirilmesi

Stratejik planın hazırlanması sırasında ilgili bütün grupların tecrübelerinden istifade edilmesi, görüşlerinin dinlenmesi, muhatap oldukları grupların ihtiyaç ve sorunlarının aktarılarak faaliyet planına yansıtılması için ilgili STKlar, yerel yönetim temsilcileri, uluslar arası kuruluşlar ve uzman akademisyenlerin katıldığı üç toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda ihtiyaç analizinin sonuçları, göçmenlerin şimdiki durumları, kent yaşamına adaptasyonları, bu süreçteki sorunları, yerel yönetimler ile STKlar arasında nasıl bir işbirliği kurulabileceği ve yerel yönetimlerin alanda neler yapabileceği gibi konular ele alınmıştır. Toplantılar sonucunda entegrasyon merkezinde uygulanmak üzere bir stratejik plan hazırlanmıştır.

Faaliyet 5 Tematik Toplantı
Amaç: Tematik toplantılar, Belçika ve Almanya’ya yapılan geziler sırasında bütün ortakları bir araya getirerek göç alanında yapılan çalışmaların tartışılmasına zemin oluşturumuştur. Bu gezilerin amacı katılımcı belediyelerde idari kapasitenin nasıl artırılabileceği ve yoğun şekilde göç alan belediyelerde sorunun üstesinden gelmek için planlama ve organizasyonda ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği üzerinde çalışmaktır. Bu toplantıların katılımcılara diğer ülkelerdeki yerel yönetim sistemlerini inceleme ve göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili uygulamaları görme imkânı tanıması hedeflenmiştir.

Hedef grup: Bu faaliyetin hedef grubu karar verme konumunda bulunan siyasetçi ve STK temsilcileri olarak belirlenmiştir. Süre: Belçika ve Almanya’da 2x2 = 4 gün İstanbul’da 4 gün
Tanım: Biri Belçika ve Almanya’da, diğeri ise İstanbul’da olmak üzere iki uluslararası toplantı düzenlenmiştir.

1. Tematik Toplantı Ziyareti:
Türkiye’deki proje paydaşlarından yerel yönetim ve STK yöneticilerinin oluşturduğu bir grup önce Belçika’da iki gün, daha sonra Berlin’de iki gün olmak üzere Avrupalı proje ortaklarıyla dört günlük bir dizi toplantı gerçekleştirmiştir.

Belçika/Beringen’de gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında genel bilgilendirmenin ardından Beringen’de göçmenlere yönelik belediye ve STKlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tartışılmıştır. Ele alınan konular arasında Beringen’deki faal STKlar; Limburg Eyaletinde PRIC (Eyalet Entegrasyon Merkezi)’nin entegrasyon çalışmaları (öncü olarak yerel yönetimler, yerel farklılıkların yönetimi, entegrasyon çalışmalarında yerel platform, entegrasyon çalışmalarında odak ve taktikler); yerel STK’ların yerel projelere dahil edilmesi (Kadın iletişim ağı örneği); Yerel STK’larla işbirliği; yerel mirasın/binaların sosyal hizmetlerde kullanımı (Melkhuisje ve Gençlik ve Refah Merkezi örnekleri) bulunmaktadır. Toplantılar haricinde Belçika’da VMC (Azınlıklar için Flamanca Merkezi), Steenveld ve MIJN gibi kurumlar ziyaret edilmiştir. Brüksel’de ise Avrupa Politikalar Merkezi - CEPS’ten Sergio Carrera ziyaret edilerek Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve üyelik sonrasındaki sosyal politikalar konusunda görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Berlin’de gerçekleştirilen tematik toplantıda göç ve entegrasyon konusunda Alman politikası, Türkiye - AB arasındaki sivil toplum diyaloğunda yerel yönetimler, göçmenlerin entegrasyonu alanında Friedrichshain- Kreuzberg Belediyesinin tecrübeleri gibi konular ele alınmıştır.

2. Tematik Toplantı Ziyareti:
İstanbul’daki Tematik Toplantı ziyareti 18-22 Ekim 2009 tarihlerinde Beringen Belediyesi yöneticileri ve STK temsilcileri ile Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi yöneticileri ve STK temsilcilerinin katılımı ile iki gün süren toplantıların ardından Zeytinburnu ve Bağcılar’daki bazı hizmetlerin tanıtımı ve STK ziyaretleriyle tamamlanmıştır. 19-20 Ekim’de düzenlenen toplantılara proje ortaklarının yanı sıra yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, üniversite hocaları, uluslar arası örgüt temsilcileri ve diğer proje paydaşları katılım sağlamıştır. Toplantılarda proje kapsamında yapılan çalışmalar, edinilen tecrübeler, yerel yönetim ve STK’lar açısından proje çıktılarının değerlendirilmesi gibi konular ele alınmıştır.
Bunun yanı sıra Türkiye’de göç, göç yönetimi ve AB; Türkiye’deki yerel yönetimlerin ve STK’ların göç konusunda yaptıkları çalışmalar (Helsinki Yurttaşlar Derneği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın çalışmaları) incelenmiştir. Üçüncü ve dördüncü günlerde Belçikalı ve Alman konuklara Zeytinburnu ve Bağcılar’da vatandaşlara sağlanan bir takım hizmetler tanıtılmış, ardından yerel STK’lar ziyaret edilerek göç alanında bu STK’ların yaptıkları çalışmalar incelenmiştir.

Faaliyet 6: Yerel Yönetim ve STKlar için Entegrasyon Elkitab

Amaç: Bu elkitabının amacı, göç ve göçmenlerin entegrasyonunu yerel açıdan ne şekilde ele almak gerektiği hakkında yerel yönetim ve STKlara temel bilgi vermektir. Avrupa kentleri ve bölgelerinin entegrasyon, sosyal içerme ve göçmenlerin aktif katılımı konularındaki zengin tecrübeleri bu elkitabında yer alan diğer konulardır. Hedef grup: Yerel yönetimler göçmenlerle ilgili çalışan diğer kamu kurumları ve STKlar, üniversiteler ve diğer ilgili kişiler/gruplar Tanım: Elkitabı göçmenlerin entegrasyonu, eşit muamele, ayrımcılık karşıtlığı ve farklılık yönetimiyle ilgili AB politikaları hakkında bilgi içermektedir. Göçmenlerin yerel kamusal hayata aktif katılımı için oluşturulmuş farklı platformların örneklerini sunmakta; Avrupa Konseyi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde açıklanan ilgili politika ve araçlar hakkında bilgi vermektedir. Bunun yanında göçmenlerin temel haklarını koruyan uluslararası yasalar ve diğer ilgili bilgileri de içermektedir. Göçmen topluluklarına yönelik aktif çalışma yapmak isteyen yerel yönetimler için uygulamaya dair önemli noktalar ele alınmaktadır. 1500 adet kitap bastırılarak İstanbul ilçe ve belde belediyelerinin yanı sıra diğer illere, ilgili STK, kurum ve kuruluşlara ve üniversitelerin ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Faaliyet 7: Proje Kitapçığı

Amaç: Projeye katılmayan belediye, STK ve diğer kurum ve kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve çarpan etkisi oluşturmak Tanım: Kitapçık proje boyunca üretilen bütün bilgileri (eğitim materyalleri, çalışma gezisi raporları, tematik toplantı raporları, proje özeti ve çıktıları) içerecektir.
1500 adet proje kitapçığı basılarak İstanbul ilçe ve belediyelerine, MMMB ve TBB üye belediyelerine belde, üniversitelere ve ilgili STKlara dağıtılacaktır