Genel Duyurular

Zeytinburnu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kentsel Dönüşümle Alakalı Plan Notları Değişikliği

DUYURU

 Zeytinburnu İlçesi, 06.12.2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının genel planına ek yapılan kentsel dönüşüme yönelik 21.02.2017 tasdik tarihli plan notları değişikliğinin 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile uyumlu olarak işlemesi için aşağıda belirtilen konulardaki maddelerin eklenmesine ihtiyaç duyulmuş ve plana notları şu şekilde hazırlanmıştır:

 KENTSEL DÖNÜŞÜM PLAN NOTLARI


"4- ) Bu uygulamalar sırasında yeni oluşacak parsellerde ayrık nizam uygulanacak olup, bu parsellerde asmakat ve çatı arası piyesi yapılamaz. Blok şekli ve boyutu ile bloklar arasındaki çekme mesafesi avan projede belirlenecektir.

6- ) Yeni oluşan parselin arttırılmış kentsel dönüşüm inşaat hesabında; dönüşüm hesabına esas kısımlar toplamının %10 nu geçmemek üzere yangın merdivenleri ve asansör alanları hariç hesaplanacak bağımsız bölüm dışı ortak alanlar kentsel dönüşüm inşaat alanı hesabına dahil edilmez." şeklinde değiştirilmiş ve
İlave not: 4708 sayılı kanuna göre ruhsat alan parsellerin, ruhsat inşaat alanlarının tamamı kazanılmış hak olup, meri inşaat alanı hesabında kullanılacaktır." şeklinde eklenmiştir.
İmar Komisyonunca teklif dosya incelenerek; uygulama projelerinde esnek çözüm getirebilmek ve kazanılmış hakların korunması için ilave plan notu önerildiği anlaşılmakta olup 6. maddenin iptal edilerek
"6-) Yeni oluşacak parsellerde yangın merdiveni ve asansörler hariç emsal dışı alanların toplamı, parsellerin meri plana göre hesaplanacak inşaat alanının %10u kadar yapılacak olup bu kısım hesaba dahil değildir. bu sınırın aşılması durumunda fark toplam meri inşaat alanının dahilinde kalacaktır." şeklinde düzenlenmesi ve
"Not: Konut alanlarında yapılacak binalarda kapıcı dairesi şartı aranmayacak, kapıcı vb. hizmetler projelendirilerek yönetim birimlerinde çözülecek ve genel yönetim planı ile tanımlanacaktır." şeklinde not ilavesi eklenmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 06.12.2017 tarih ve 2017/95 sayılı İlçe Meclis kararı ile komisyondan geldiği şekliyle tadilen onaylanmıştır.

Karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan değişikliği teklifi teklifin 6. maddesindeki "yangın merdiveni" ibaresinin "yangın merdivenleri" şeklinde düzeltilerek ve devamındaki not bölümü iptal edilerek 17.05.2018 tarih ve 733 sayılı karar ile tadilen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.

 UİP-7746,5 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 01/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

Zeytinburnu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kentsel Dönüşümle Alakalı Plan Notları Değişikliği