Genel Duyurular

Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, Muhtelif Ada ve Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

   Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 18/02/2012 tt.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam TAKS: 0.60 yapılanmalı "Konut+Ticaret Alanı"nda kalan muhtelif ada ve parsellerden oluşan alanın bir kısmının "Konut+Ticaret Alanı" fonksiyonunun korunarak yapılanmasının blok işli Hmax: 12.50 m. ve Hmax: 15.50 m. irtifa olacak şekilde düzenlenmesine, bir kısmının "Konut+Ticaret Alanı" fonksiyonun iptal edilerek kısmen blok işli Hmax: 12.50 m. yapılanmalı "Yerleşik Meskun Alanı" lejantında "Konut Alanı"na, kısmen "Park Alanı"na, kısmen de 7 m., 8m., 10 m. en kesitli yol alanına alınmasına, mevcuttaki 7 m., 8 m. ve 35 m. en kesitli yol alanlarının bir kısmı ile Mevlana Caddesi-Seyitnizam Caddesi-Rauf Denktaş Caddesi kesişiminde "K" rumuzlu kavşak alanının ise aynen korunmasına ilişkin hazırlanan PİN:34686879 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 04/03/2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararında "3. Madde de Max H: 12.50 m. ve Max H: 15.50m. 'dir.” Hükmü ile 5. Madde de Max H: 12.50 m. ve Max H: 15.50 m. 'dir.” Hükmünün iptali ile 12. Madde ilave edilerek “12-Mevlana Caddesi ve Seyitnizam Caddesinden cephe alan parsellerde irtifa MaxH:15,50 mt diğer yollardan cephe alan parsellerde irtifalar MaxH:12,50 mt dir.” Şeklinde not ilavesi ile tadilen uygun görülerek, 10/06/2020 tarih ve E.23882 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, 05/03/2021 tarih ve 81876 sayılı yazı eki ile iletilen 10/02/2021 tarih ve 2021/142 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında "12 nolu plan notundaki Max H: 15.50 mt. ibaresinin iptal edilerek, yerine Yençok=4 Kat (14.50 mt), aynı notun devamındaki Max H: 12.50 mt. ibaresinin de iptal edilerek, yerine Yençok= 12.50 mt. şeklinde düzenlenmesi ile" tadilen uygun görülerek, 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

   PİN: 34686879 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 08/06/2021-07/07/2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir. Duyurulur.

Seyitnizam Mahallesi, 512 Pafta, Muhtelif Ada ve Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği