Genel Duyurular

PARSELASYON PLANI İLAN BAŞLANGIÇ TUTANAĞI

Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 1782 ada 19-20-21-22-23-24-25-26 ve 27 parsel sayılı taşınmazları kapsayan bölgede İstanbul 8.İdare Mahkemesinin 28.11.2012 tarihli, 2010/37 Esas ve 2012/2434 Karar sayılı ilamı ile 12.12.2012 tarihli,2011/158 Esas ve 2012/2634 Karar sayılı ilamı sonucu parselasyon planı iptali hususunda karar verilmiştir. Danıştay 6.Dairesinin 23.09.2014 tarihli, 2013/1873 Esas ve 2014/5579 Karar sayılı ilamı ile söz konusu parselasyon iptal kararları onanmıştır.Bu bağlamda söz konusu parselleri içine alan bölgede parselasyon iptali sonrası eski parsellere geri dönüşün yapılması sonucu eski 1782 ada 13 ve 14 parsellerin ihya edilmesi,ihya edilen iş bu parseller üzerinden de 06.12.2007 tasdik tarihli Zeytinburnu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı altlığında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine istinaden 1782 ada geçici 119-120-121-122-123-125 ve 127 numaralarına sahip  imar parsellerinin oluşacağı yeni parselasyon planı;düzenleme sınır krokisi, düzenleme ortaklık payı oranı(d.o.p.o) ve kamu ortaklık payı oranı(k.o.p.o) ilişiğinde İdaremizin 20.12.2018 tarih ve 2018/1477 sayılı Belediye Encümen Kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 26.12.2018 tarih, 4885-4774 sayılı Encümen Kararına binaen, 18.01.2019 tarihi mesai başlangıcında Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası 5.Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,Harita-Planlama Şefliği ilan panosunda bir(1) ay süre ile ilana çıkarılmıştır.

       

                               İlhan ÜNAL                              Hacer BAKKAL                              Hatice KÜÇÜKAKYÜZ
                          Harita Mühendisi                        Harita-Planlama Şefi                      İmar ve Şehircilik Müdürü