Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi 502 Pafta 3230 Ada 19 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı

 

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3230 Ada 18 ve 19 parseller 23.03.2007 T.Tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 500 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanında kalmakta olup, 06.12.2007 T.Tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da “YMA” konut alanı fonksiyonunda kalmakta iken Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3222 Ada 1, 2 parseller, 3230 Ada 18, 19 parseller ve bir kısım kadastral boşluğun “Dini Tesis (Cami) Alanı”na alınmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2011 Tarih ve 1468 sayılı kararı ile “tadilata konu alan plan onay tarihi itibari ile 2 yıl içerisinde kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma işleminin süresi içerisinde yapılamaması halinde 23/03/2007 T.T.’li 1/5000 ölçekli plan hükümleri geçerli olacaktır” plan notunun ilavesi ile tadilen kabul edilerek 22/06/2011 Tarihinde onaylanmıştır. 22/06/2011 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifimiz Zeytinburnu Belediye Meclisine iletilmiş olup 07/10/2011 Tarih ve 2011/130 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı ile müdürlüğünden geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiş olup Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca 11/10/2011 Tarihinde görülmüştür. Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3222 Ada 1, 2 parseller, 3230 Ada 18, 19 parseller ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi 11/01/2012 Tarih ve 73 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, Büyükşehir Belediye Başkanınca 17/01/2012 tarihinde aynen onaylanmıştır. 3230 Ada 18 parsel sayılı taşınmazın 27/03/2012 Tarih 2012/174 sayılı Encümen kararı ile, 3230 Ada 19 parsel sayılı taşınmazın 27/03/2012 Tarih 2012/175 sayılı Encümen kararı ile kamulaştırılmasına dair kararlar alınmış olup uzlaşma tutanakları mevcuttur. 19 Parsel 18/06/2012 tarihinde kamulaştırma yoluyla Zeytinburnu Belediyesi adına tescil edilmiştir.
İstanbul 7. İdare Mahkemesi Esas No:2011/2053, Karar No:2013/924 sayılı kararı ile "07/10/2011 Tarih ve 2011/130 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca 11/10/2011 Tarihinde görülen ve 11/01/2012 Tarih ve 73 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunup Büyükşehir Belediye Başkanınca 17/01/2012 tarihinde aynen onaylanan "Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3222 Ada 1, 2 parseller, 3230 Ada 18, 19 parseller ve bir kısım kadastral boşluğun “Dini Tesis (Cami) Alanı”na alınmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı" iptal edilmiştir. Diğer parsellerle alakalı 1/5000 ve 1/1000 plan onama prosedürleri tamamlanmıştır.

Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3230 Ada 19 parsel sayılı taşınmaza mahkeme kararı ile “...... dava konusu işlemin İPTALİNE” karar verildiğinden, söz konusu parselin bulunduğu alan plansız kalmıştır. Şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda, konut alanları arasında sıkışıp kalmış donatı alanlarımızın yakın çevresi ile düzenlenerek ön plana çıkarılması, böylece ilçemizin çağdaş kentlilik bilinci ile çehresinin yenilenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3230 Ada 19 parsel sayılı taşınmazın dini tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.Teklif 25.09.2017 Tarih ve E.51670 sayılı yazımızla Zeytinburnu Belediye Meclisine iletilmiştir. Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3230 Ada, 19 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan UIP-7746,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Zeytinburnu Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 2017/76 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Ancak Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünce 02.01.2018 tarih ve 549 sayılı yazı ile 7. İdare Mahkemesinin 21.05.2013 tarih ve E.2011/2053, K.2013/924 sayılı kararı ile 22.06.2011 tarih tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği dayanak alınarak Zeytinburnu Meclisince 07.10.2011 tarihinde 2011/130 sayı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği iptal edildiği gerekçesi ile konunun tekrar değerlendirilmesi belirtilmiştir.

Dosyanın irdelenmesi neticesinde; İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 24/12/2014 gün ve esas no: 2011/1927 Karar No: 2012/2463 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" (1/5000 plan) karar verildiğinden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca plansız kalan 3230 ada 18 parsel kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması için 27/02/2013-2013/1898-1846 sayılı Başkanlık Oluru alınarak 1/5000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır. 3230 ada 19 parsel bu kapsamda değerlendirilmediğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması gerekli olmuştur. Hazırlanan NİP-31865 plan işlem numaralı 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı 18.05.2018 tarih ve 2018/713 sayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır. Nazım Plana uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

Konuya ilişkin hazırlanan UİP-34694 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Zeytinburnu Belediye Meclisine sunulmuş ve İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede, teklifin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmüş olup Müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. 05.09.2018 tarih ve 2018/83 sayılı Meclis kararında komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiş Belediye Başkanınca 06/09/2018 tarihinde görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2018 tarih ve 1945 sayılı kararıyla aynen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 17/12/2018 tarihinde onanmıştır.
UİP-34694 Plan İşlem Numaralı 17/12/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 06/03/2019-04/04/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Planı görüntülemek için tıklayınız.