Genel Duyurular

Maltepe Mahallesi 2956 Ada 16 ve 17 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

İstanbul İli,Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 499 Pafta 2956 Ada da 23/03/2007 T. Tarihli Nazım İmar Planında ve 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 15.00 mt lik yol olarak öngörülen alan 16 Parsel (Maliye Hazinesi-5348,20 m²) ve 17 Parsellerden (Maliye Hazinesi-3927,73 m²) yola terk edilerek oluşmuştur.Yolun herhangi bir taşınmaza mahreç sağlamaması ve belediye hizmetlerinin götürülebileceği fonksiyon alanlarına da erişimi sağlayamadığı düşüncesiyle 16 ve 17 parselde faaliyet gösteren eğitim alanlarına dahil edilmesi kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacak ve eğitim alanları da genişlemiş olacaktır. (16 parsel Ruhsat:15/07/2003-2722, İskan:08/07/2004-3034) (17 Parsel Ruhsat:06/03/2006-7099, İskan:13/07/2007-5245) Bu kapsamda hazırlanan 2956 ada 16 ve 17 parsel bir kısım yolun Merkezi İş Alanından Eğitim Alanına alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. İmar Komisyonunun önerisiyle 2 nolu plan notunda geçen "Eğitim alanında kamuya ve özel sektöre ait eğitim kurumları yer alabilir." ibaresi iptal edilerek tadilen kabul edilmiş,18.05.2018 tarihinde de Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği baz alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Konuya ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 07.11.2018 tarih ve 2018/104 sayılı Meclis kararında oy birliği ile kabul edilmiştir. UİP-7746,74 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 14.02.2019 tarih ve 252 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunarak 15.02.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

UİP-7746,74 Plan İşlem Numaralı 15.02.2019 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 28/03/2019-26/04/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

Maltepe Mahallesi 2956 Ada 16 ve 17 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği