Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi, 386/1 Pafta, 2347 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaz, 21/01/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında 600 K/Ha Brüt yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında YMA (Yerleşik Meskun Alan) Konut Alanında kalmakta olup H:12,50 m.' dir. Taşınmaz imar adası içinde kalmakla birlikte inşaat istikameti tanzim edilirken "Bu alanlarda imar adalarındaki parsellerde eski meri plan şartlarında ruhsata uygun teşekkül etmiş adaların cephe hattı baz alınarak ön ve arka bahçe mesafelerinde planda öngörülen blok istikametlerine uyulacaktır." Plan notu gereği istikamet rölevesinde öngörülecek blok istikameti mevcut teşekkülün önünde olamayacağından blok minumum cephe şartını ve piyes ölçülerini sağlayamamaktadır. Bu nedenle parselin kamulaştırılarak yeşil alan olması öngörülmüş bununla ilgili işlemler tamamlanmış parsel 03/02/2016 tarihinde Belediyemiz adına tescil edilmiştir. 23/03//2007 tarihli 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planın 4.maddesinde "Ölçek nedeni ile planda gösterilemeyen donatı alanlarında (alan büyüklüğü 500 m² ye kadar olan alanlarda) fonksiyon alanları 1/1000 uygulama imar planında öngörülecek ve ayrılacaktır." notu baz alınarak 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Teklif 29.05.2017 Tarih ve E.30827 sayılı yazımızla Zeytinburnu Belediye Meclisine iletilmiştir.

Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi, 386/1 Pafta, 2347 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan UIP-7746,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Zeytinburnu Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün 2017/51 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Karar Belediye Başkanınca 07/06/2017 tarihinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 1558 sayılı kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 17.10.2017 tarihinde onamış olup, Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,50 plan işlem numaralı 17.10.2017 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı ile Başkanlığımıza iletilmiş olup 11.01.2018-09.02.2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

İmar Plan Tadilatı'nı görüntülemek için tıklayınız