Genel Duyurular

İmar Plan Değişikliği

İLAN METNİ

          İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 389/1 Pafta, 2321 Ada 23,2,3,18,17,4,20,21,24,25,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22 parsel sayılı taşınmazlardan oluşan 2321 ada bütününde meri planlarda öngörülen yapılaşmalar ve kentsel dönüşümü teşvik amaçlı geliştirilen 15/11/2014-17/06/2016 tarihli plan notları çerçevesinde, uygulamaların teşviki öngörülmüş, 23 parselin 16/12/1996 tarihli ve 1997/84 sayılı iskan belgesindeki toplam inşaat alanındaki hakkını da vermek şartıyla ada bazında parsellerin tevhidi halinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanmış olup; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 08/03/2017 Tarih ve 2017/28 Sayılı Kararı ile tadilen kabul edilmiş Meclis Kararı ve plan paftaları Belediye Başkanınca 09/03/2017 Tarihinde görülmüştür.Tadilat,Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/04/2017 Tarih ve 602 Sayılı Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 21/04/2017 tarihinde onanmıştır.

          UİP-7746,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 15/08/2017-13/09/2017 tarihleri arasında Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda ilan edilmektedir.

          Duyurulur.

İmar Plan Değişikliği-15.08.2017