Genel Duyurular

Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 06.02.2015 tarih ve 141736-798 sayılı Başkanlık oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği Teklifi 13.05.2016 tarih ve 878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 13.05.2016 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.


06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı plan notlarının söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile uyumlu hale getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonları) hazırlanmıştır.

Konuya ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Yazı İşleri Müdürlüğümüz yazısı eki 04.07.2018 tarih ve 2018/74 sayılı Meclis kararında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. UİP-7746,67 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu İlçesi Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2018 tarih ve 1679 sayılı kararında 'Zeytinburnu İlçesi, Genel Plan Notlarına ve Turizm Tesis Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği incelenmiş olup, "Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır." plan notunun iptal edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.' komisyon raporunu aynen oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanınca 21/11/2018 tarihinde onaylanmıştır.

UİP-7746,67 Plan İşlem Numaralı 21.11.2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 26/02/2019-27/03/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği