Genel Duyurular

Belediyemiz Şirketinde İşçi Statüsüne Geçme Talebinde Bulunanlardan Başvurusu Kabul Edilen ve Kabul Edilmeyenlere Ait Listeler

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

Belediyemizde kurulacak şirket bünyesinde işçi statüsüne geçme talebinde bulunanların başvuruları Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Tespit Komisyonunca; 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler doğrultusunda incelenmiştir.
İnceleme neticesinde; gerekli şartları taşıması nedeniyle başvurusu kabul edilen ve sınava katılmaya hak kazananlara ait liste (EK-1), gerekli şartları taşımadığından başvurusu red edilerek sınava katılmaya hak kazanamayanlara ait liste (EK-2) ile iş sözleşmesi askıda olması nedeniyle sınava katılamayacaklara ait liste (EK-3) aşağıda yayınlanmıştır.

Tebliğin 35 inci maddesi uyarınca bu ilan tebliğ yerine geçtiğinden, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçlarına itiraz; ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde (22/02/2018 günü saat 17.00’a kadar) gerekçesini de belirtmek suretiyle İstanbul Valiliği’ne iletilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvurusu kabul edilenlerin sınav tarihleri Belediyemiz internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.
İlgililere ilanen tebliğ olunur.


EK-1 Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste


EK-2 Başvurusu Red Edildiğinden, Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste


EK- 3 İş Sözleşmesi Askıda Olması Nedeniyle Sınava Katılamayacaklara Ait Liste