Genel Duyurular

3230 Ada 26 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

DUYURU

        Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3230 ada 26 parsel sayılı taşınmaz, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 19/03/2015 Tarih ve Esas No:2014/1071, Karar No:2015/549 sayılı kararı ile plansız kaldığından mahkeme kararı dikkate alınarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında donatı alanı olan "Açık Otopark Alanı"   olarak öngörülmüştür.   NİP-29363 Plan İşlem numaralı 20.12.2017 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarih ve 681 sayılı Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 08/11/2019 tarihinde aynen onanmıştır. UİP- 37918 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP:37918 plan 02/01/2020-31/01/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

3230 Ada 26 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı