Genel Duyurular

3185 Ada 10 Parsel'in Kültürel Tesis Alanından Kapalı ve Açık Semt Spor Alanına Alınmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi 513/2 Pafta, 3185 ada 10 parsel; 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı'nda "Kültürel Tesis Alanı"nda ve 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Kültürel Tesis Alanı"nda kalmaktadır. Bölge ihtiyacı göz önünde bulundurularak Kültürel Tesis Alanı"nın "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı"na alınması gerekmiştir.Teklif plan hazırlanarak 24/07/2017 Tarih ve E.40768 sayılı yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Zeytinburnu İlçesi Seyitnizam Mahallesi 513 /2 pafta 3185 ada 10 parsel ve 9 parselin bir kısmı 23.03.2007 t.tli 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında Kültürel Tesis Alanından Kapalı ve Açık Semt Spor Alanına, 3280 ada 21 parselin bir kısmı Kültürel Tesis Alanından Yol Alanına, bir kısım yol alanı ve 3280 ada 21 parselin bir kısmı 600 ki/ha yoğunluklu Konut Alanından Yol alanına alınmasına ilişkin hazırlanan NİP:2930,48 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği Teklifimiz “ otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır”, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında Milli Emlak Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz” plan notları ilavesiyle İmar Komisyonunca tadilen uygun görülmüş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 1700 sayılı kararında aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğiyle 3185 ada 10 parsel "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı"na alınmıştır. Nazım plan değişikliği çerçevesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.

 Teknik ve sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan baz alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ilgi (ç)deki Yazı İşleri Müdürlüğümüz yazısı eki 07.03.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Meclis kararında oybirliği ile kabul edilmiştir. UİP-7746,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 13.09.2018 tarih ve 1410 saylı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunarak 14.09.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 UİP-7746,62 Plan İşlem Numaralı 14/09/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 16/01/2019-14/02/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

3185 Ada 10 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği