Genel Duyurular

2366 Ada Bütününe Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 399/4 pafta, 2366 ada, 1,2,3,10,11 parseller ve 5 parselin bir kısmı 23.03.2007 T.T.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 500 kişi/ha Brüt Yoğunluklu Konut Alanında ve 12 parsel "Dini Tesis Alanı"nda kalmakta iken, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda, konut alanları arasında sıkışıp kalmış donatı alanlarımızın yakın çevresi ile düzenlenerek ön plana çıkarılması, içinde bulunduğumuz deprem tehdidini de göz önünde bulundurarak özellikle kamuya hizmet eden yapılarımızın afete dayanıklı hale getirilmesi, böylece ilçemizin çağdaş kentlilik bilinci ile çehresinin yenilenmesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesince 28.09.2015 tarih ve 6441-5466 sayılı kararlarıyla "Dini Tesis Alanı"na alınmıştır. 2366 ada, 1,2,3,10,11 parseller ve 5 parselin bir kısmı 06.12.2007 T.Tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "YMA Konut Alanı"nda ve 12 parsel "Dini Tesis Alanı"nda kalmakta iken "Dini Tesis(Cami) Alanı" fonksiyonuna alınması ve "Yerleşik Meskun Alanda" kalan parsellerin blok istikametlerinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 05.04.2018 tarih ve 2018/42 sayılı Meclis kararında oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan değişikliği teklifi 11.07.2018 tarih ve 1111 sayılı karar ile aynen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

 UİP-7746,63 Plan İşlem Numaralı 24/07/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 01/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

2366 Ada Bütününe Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği