Genel Duyurular

2323 Ada 66 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2323 ada 66 parsel sayılı taşınmaz 23.03.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 700 ki/ha. yoğunlukta konut alanında kalmakta iken Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan plan tadili teklifi ile ilgilisince H:4 kat teklif edilmiş olmakla birlikte İmar Komisyonunda plan notlarının 3. maddesinin "Sosyal Tesis alanlarında yapılaşma koşulları blok nizam Yençok:15.50m'dir." şeklinde düzenlenmiş haliyle tadilen kabul edilerek 26.02.2018 Nazım İmar Plan Değişikliği ile Sosyal Tesis Alanına alınmıştır. 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan"da kalmaktadır. H:12,50mt'dir. 26.02.2018 tt.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda ilgilisince İlgi (c)deki dilekçede "Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuştur.

06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 16.08.2011 tasdik tarihli plan notları ile yapılan plan değişikliğinde "NOT:Zeytinburnu İlçe genelinde "Kentsel Sosyal Altyapı ve Eğitim Tesisleri (Kamu Eğitim alanları, Özel Öğrenci Yurdu), Yönetim Merkezleri, Kültür Tesisleri, Sağlık Tesisleri (Kamu Sağlık Tesisleri, Özel Sağlık Tesisileri), Kamu Kuruluş Alanları, Kentsel Hizmet Alanları ...vb gibi alanlarda İstanbul İmar Yönetmeliği'nden gelen koşullar saklı kalmak kaydıyla; ayrık nizam öngörülen çevre yapılaşma değeri baz alınan alanlarda H:12.50m. irtifalı yerlerde 4 kat, H:15.50m irtifalı yerlerde 5 kat olmak kaydıyla katlar arası iç yükseklik avan projesinde ilçe belediyesi tarafından belirlenecektir." şeklindedir.

Konuya ilişkin hazırlanan UİP-7746,69 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Zeytinburnu Belediye Meclisine sunulmuş ve İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmede, 16.08.2011 tasdik tarihli ilave plan notlarındaki Kentsel Sosyal Altyapı ve Eğitim Tesisleri Alanlarındaki irtifalar ve taşınmazın cephe aldığı yol genişliği dikkate alınarak uygulama birliği sağlamak açısından 3. Maddeye “Yençok:Z+3NK” ilave edilerek komisyonca tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. 5.09.2018 tarih ve 2018/86 sayılı Meclis kararında komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiş Belediye Başkanınca 06/09/2018 tarihinde görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisince İlçesinden geldiği şekliyle uygun bulunmuş olup, 21.11.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

UİP-7746,69 Plan İşlem Numaralı 21.11.2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 14/02/2019-15/03/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

2323 Ada 66 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği