Genel Duyurular

2276 Ada 11,12,14,18,25,26,27 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 İlgilisince İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 397/2 Pafta, 2276 ada, 11,12,14,18,25,26,27 parseller ile bu parsellerin bitişiğinde yer alan kadastral yolun deplase edilmesi ve yol istikamet düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgilisinin ilgi (ç)deki dilekçesi ile Müdürlüğümüze sunulmuştur. Hazırlanan plan teklifinde; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapıların bulunduğu 2276 sayılı yapı adasında yol istikametinin/geometrisinin düzenlenmesi ve bu riskli yapıların yer aldığı parsellerin birleştirilmesi suretiyle proje bütünlüğünün sağlanarak ada bütününde teknik ve sosyal altyapısı kendi bünyesinde karşılanan yaşam standardı daha yüksek fiziki mekanların oluşturulması hedeflenmiştir. Kentsel dönüşüm kapsamında ada bütününde fonksiyonel alan dengesini bozmadan toplu alanların oluşturulması, daha sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın sağlanması için parsellerin ihdas/tevhid edilmesi ve mer’i imar planındaki yol istikametlerinin ve geometrisinin buna imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekliliği doğduğu gerekçesiyle 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi sunulmuştur.

 Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar Komisyonunca Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy çokluğu ile uygun görülmüştür. 06.12.2017 tarih 2017/92 sayılı Meclis kararı ile de Komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine 28.12.2017 tarih ve E.71147 sayılı yazımız ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği iletilmiştir. İmar komisyonunca uygun görülmüş olan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce komisyon raporu aynen ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı'nca da 18.05.2018 tarihinde onanmıştır.

UİP-7746,57 Plan İşlem Numaralı 18/05/2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 01/08/2018-31/08/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

2276 Ada 11,12,14,18,25,26,27 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği