Etkinlikler

DARBELER PARANTEZİNDE ESKİ TÜRKİYE
Seminer Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:00 Tarih: 26/02/2018

“28 Şubat”

Celal TAHİR

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi varlığının ortadan kalkma - sından sonra Türkiye’de ve de bütün Osmanlı hinterlandında yaşanmaya devam eden kargaşa ortadadır. Bu durum Tür - kiye'nin son 100-150 senelik tarihiyle, bugününü doğrudan etkilemekte, yaşanan politik-toplumsal süreçler üzerinde be - lirleyici olmaktadır. “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye”, bugüne ve bu hâle ge - lirken hangi süreçlerden geçtik sorusunun cevabını aramakta; bu süreçte güncel olayların, tarihi irtibat noktalarıyla sentez - lenerek deşifre edilmesini hedeflemektedir. Araştırmacı yazar Celal Tahir’in sunumuyla “Darbeler Parantezinde Eski Türki - ye” seminerlerinde, ülkemizin yakın tarihindeki darbelerin ne - denleri, yeri ve rolü açığa çıkarılarak, geniş kapsamlı bir izâha erişilmektedir.

Diğer Etkinlikler