2005 Yılı Bütçemiz

Zeytinburnu Belediyesi 2005 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve Ekleri İlçe Belediye Meclisinin 22.10.2004 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.10.2004 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyona sevk edilmiştir.

Komisyonumuzca, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmelik Hükümlerine uygunluğu yönünden yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1- GİDER BÜTÇESİ

Harcama Kalemi Açıklama Tutar(Milyon TL)
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10.900.809
111 Esenlik Hizmetleri 1.418.482
112 Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri 9.759.040
113 Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri 518.000
114 Bayındırlık Hizmetleri 27150.820-
115 Ulaştırma Hizmetleri 5.785.776-
116 Tarım Hizmetleri 5,171.305-
117 Eğitim, Kültür, Spor, Turizm ve Tanıtma 5.649.869-
118 Ekonomik Hizmetler -
119 Su ve Kanalizasyon Hizmetleri -
910 Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Alımı 5.400.000-
920 Kurumlara Katılma Payı Sermaye Teş. 650.000-
930 İktisadi Transferler ve Yardımlar 50.000-
940 Mali Transferler 7.560.000-
950 Sosyal Transferler 2.292,000-
960 Borç Ödemeleri 1.010.000-
TOPLAM 83.316.101-

Gider Bütçesinin ödenek türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

Harcama Kalemi Açıklama Tutar (Milyon TL) Bütçeye Oranı (%)
01 Cari Harcamalar 39.884.101 47.8
02 Yatırım Harcamaları 26.470.000- 31.7
03 Transfer Harcamaları 6.962.000- 20.5
TOPLAM 83.316.101- 100.0

2- GELİR BÜTÇESİ

1.1.00 Genel Bütçe Vergi Gel.Tah.Al.Pay 20.846.901
1.2.00 Belediye Vergileri 26.857.200
1.3.00 Belediye Harçları 7.053.000
2.1.00 Harcamalara Katılma Payı 12.021.000
2.2 Belediyeye Ödenen Diğer Paylar -
2.3.00 Kurumlar ve Teşebbüsler Hasılatı -
2.4.00 İşletme Karları -
2.5.00 Belediye Malları gelirleri 3.875.000
2.6.00 Ücretler 3.502.000
2.7.00 Cezalar 5.330.000
2.8.00 Çeşitli Gelirler 1.988.000
3.1.00 Yardımlar 1.843.000
3.2.00 Fonlar
TOPLAM 83.316.101

Gelir Bütçesinin Gelir Türleri İtibariyle Dağılımı Aşağıdaki Gibidir.

Harcama Kalemi Açıklama Tutar (Milyon TL) Bütçeye Oranı (%)
01 Vergi Gelirleri 54.757.101.- 66
02 Vergi Dışı Gelirler 26.716.000.- 32
03 Yardım ve Fonlar 1.843.000.- 2
TOPLAM 83.316.101 100

Diğer Tespitler;

- Bütçe Karamamesi'nin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 32. ve tüzüğün 6. Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 12 Maddeden ibaret olduğu,
- "100" Harcama Kalemi "Personel Giderleri" toplamının 11.941.101,- TL, olması nedeniyle gelir bütçesinin % 30'u aşmadığından yönetmeliğin 37. maddesi aşağı uygulama yapılması gerekmez,
- Bütçe Kararnamesine eklenen cetvellerin Yönetmeliğin 38. Maddesine uygun hazırlandığı,
- Bütçe gelirlerinin en az % 5 oranında 4.190.000.- TL. yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğin 44. madde­ sine uygun hareket edildiği.
Tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Zeytinburnu Belediyesi 2005 Mali Yılı Bütçe, kararname ve ekleri Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve Tüzük Hükümlerine uygun olduğundan "Komisyon İncelemesi" bölümünde açıklandığı şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.